В изпълнение на дейност 3 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В изпълнение на дейност 3 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В изпълнение на дейност 3 по проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 11.10.2023г..до 13.11.2023г.  в ОУ „Васил Левски“ сепроведе обучение на педагогически специалисти на тема: „Създаване и използване на дигитални учелни ресурси“.

Обучението е насочено към подобряване на уменията за преподаване от разстояние в електронна среда чрез създаване и използване на дигитални учебни ресурси. Програмата даде широта на обучаемите учителите да  могат да създават интерактивни презентации. По време на обучението на обучаемите им се даде възможността да се запознаят подробно с функционалностите на приложението  Pear Deck. Интегрирано с PowerPoint online усвоиха умения за създаване на отлични образователни ресурси. Използването на двете приложения за създаване на онлайн презентации даде възможност на обучаемите  да се възползват от всички функции на програмата и да съхранят ресурсите си в облачното пространство на OneDrive. Така те вече имат достъп до тях по всяко време и от всяко място. Обучението помогна на обучаемите да изградят у тях възможности за обогатяване на интерактивността: индивидуални отговори на въпроси от презентацията, проследяване на отговорите в реално време, добавяне на въпрос в реално време, възможност за контролирано (от учителя) и индивидуално (от ученика) контролиране на презентацията. Обучението завърши с запознаване с единната електронна платформа за образователни услуги „Дигитална раница“ и разгледаха възможностите за добавяне на създадените интерактивни ресурси в платформата.